ข่าวและประกาศของเว็บ

(ยังไม่มีกระทู้)

รายวิชาที่มีอยู่

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

บทที่ 7 ภัยคุกคามความมั่นคงระบบสารสนเทศ
  ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้งานส่วนตัว การ

ดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมต่างๆ ย่อมมีความเสี่ยงจากภัยคุกคาม     

ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศให้

มั่นคงปลอดภัยจากการโจมตีระบบ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องตระหนึกถึงความสำคัญ และร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงจะเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ

บทที่  7  ภัยคุกคามความมั่นคงระบบสารสนเทศ.pdfบทที่ 7 ภัยคุกคามความมั่นคงระบบสารสนเทศ.pdf